Προσωπικό

Η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου στελεχώνεται κατά βάση από εθελοντές, καθώς και από έναν αριθμό μονίμων υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, έχει συνάψει συμφωνίες με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Διοικητικό Προσωπικό

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπεύθυνος εκθέσεως βιβλίων
 • Προσωπικό γενικών καθηκόντων

Διδακτικό προσωπικό

 • Ιερείς
 • Ιεροδιδάσκαλοι
 • Δάσκαλοι
 • Καθηγητές

Προσωπικό Γηροκομείου

 • Νοσηλεύτριες
 • Καθαρίστριες
 • Μαγείρισσες
 • Προσωπικό γενικών καθηκόντων

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Μικροβιολογικά κέντρα
 • Ακτινολογικά κέντρα
 • Φυσικοθεραπευτές